Top Comunitati

Stiri din Romania

bullet

Totul despre concediul de maternitate

Concediul de maternitate este acel concediu de care pot beneficia angajatele inainte si dupa nastere, in conditiile in care au contribuit la fondul national de asigurari de sanatate, cu plata unei indemnizatii aferente.

Asiguratele sistemului public au dreptul, pe o perioda de 126 de zile calendaristice, la concediu pentru sarcina si lauzie, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate. De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care au incetat plata contributiei de asigurari sociale, din motive neimputabile lor, dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat.

Pentru a beneficia de concediu si indemnizatie de maternitate, asigurata trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de minim 1 luna realizat in ultimele 12 luni anterior primei zile de concediu medical inscrise in certificatul medical.
Se valorifica pentru obtinerea indemnizatiei de maternitate perioadele asimilate stagiului de cotizare in care asiguratii:
* au beneficiat de pensie de invaliditate; 
* au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora.
 Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioda de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.
Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina incepand cu luna a 6-a de sarcina. In situatia in care copilul s-a nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.

Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul de concediu medical. Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Concediul medical pentru maternitate se plateste in baza cererii tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale si, dupa caz, a certificatului de persoana cu handicap emis in conditiile legii.
Cererea tip pentru solicitarea drepturilor de asigurari sociale se depune la casele teritoriale de pensii:
* de catre angajatori si institutia care administreaza bugetul pentru plata ajutorului de somaj; 
* de catre celelalte categorii de asigurati la data solicitarii prestatiei.
 
Plata indemnizatiei inceteaza in ziua urmatoare celei in care:
* beneficiarul a decedat; 
* beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor; 
* beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui alt stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale; 
* beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui alt stat cu care Romania are incheiata conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei (RON), iar incepand cu 1 ianuarie 2009 va exista si posibilitatea de a opta intre o indemnizatie de 600 de lei lunar sau 85% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni.

Oricare dintre parintii firesti ai copilului poate beneficia de indemnizatie si stimulent. Aceleasi drepturi revin si persoanelor care au adoptat copilul, li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei, au luat copilul in plasament sau in plasament in regim de urgenta sau sunt tutorele copilului. In acest caz, se vor lua in considerare cele 12 luni anterioare datei de la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta incredintarea, s-a instituit plasamentul sau tutela. Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului sau stimulentul se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii incredintati in vederea adoptiei, adoptati sau aflati in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si pentru cei pentru care a fost instituita tutela.

Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege: venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, asa cum sunt definite de aceasta lege. In calculul celor 12 luni se includ si perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
* si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate; 
* au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii; 
* au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii; 
* au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii 
* au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective; 
* au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala; 
* au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap; 
* au beneficiat de pensii de invaliditate; 
* au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii; 
* au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state; 
* se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii; 
* se afla in perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, potrivit legii.
 
Solicitantul trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii: sa fie cetatean roman, cetatean strain sau apatrid, sa aiba domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei si sa locuiasca impreuna cu copilul sau copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestora.

Indemnizatia, stimulentul sau alocatia se acorda in baza urmatoarelor documente, dupa caz:
* actul de identitate al solicitantului; 
* certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie; 
* certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz; 
* adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor; 
* adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate; 
* declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu beneficiaza in acelasi timp de indemnizatie de maternitate 
* declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana (parinte adoptiv, tutore) nu beneficiaza de aceleasi drepturi; 
* declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice; 
* dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratie pe
propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului; 
* dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 
* dovada eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte incadrarea solicitantului intr-una din situatiile speciale de eligibilitate (au beneficiat in ultimele 12 luni de indemnizatie de somaj, si-au insotit sotul/sotia intr-o misiune permanente in strainatate etc.) 
* alte acte necesare, dupa caz, stabilirii dreptului, prevazute in normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
 
Concediul pentru cresterea copilului se acorda, la cerere, de catre angajatori. Cererile pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului se depun la primaria pe a carei raza solicitantul isi are domiciliul/resedinta.

Indemnizatia pentru cresterea copilului se cuvine si se plateste dupa cum urmeaza:
* incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data 
* incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente 
* incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului 
* de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute mai sus
 Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:
* copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap 
* a avut loc decesul copilului
 Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
* beneficiarul este decazut din drepturile parintesti; 
* beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei; 
* beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie; 
* beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament; 
* beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile; 
* copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata; 
* beneficiarul a decedat; 
* se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate.

In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in scris de catre o salariata ca este gravida, a nascut recent sau alapteaza, acesta are obligatia sa instiinteze medicul de medicina muncii, precum si inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea. Impreuna cu medicul de medicina muncii efectueaza evaluarea privind riscurile la care este supusa salariata la locul ei de munca, intocmesc si semneaza raportul de evaluare privind riscurile la care este supusa salariata la locul ei de munca.

Drepturile salariatelor:
* in baza raportului de evaluare efectuat, salariata trebuie sa fie instiintata despre rezultatele evaluarii privind riscurile la care poate fi supusa la locul ei de munca si despre masurile suplimentare de protectie pe care trebuie sa le respecte atat angajatorul cat si salariata;
* in cazul in care o salariata desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, angajatorul este obligat sa ii modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale in cel mult 15 zile lucratoare de la data incheierii raportului de evaluare a riscului;
* pentru salariatele care isi desfasoara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia asezat, angajatorii au obligatia de a le modifica locul de munca respectiv, astfel incat sa li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in pozitie sezanda sau pentru miscare;
* salariatele nu pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte; in cazul in care sanatatea salariatelor este afectata de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un loc de munca de zi, cu mentinerea salariului de baza brut lunar;
* salariatele nu pot desfasura munca in conditii cu caracter insalubru sau greu de suportat; in cazul in care o salariata care desfasoara in mod curent munca cu caracter insalubru sau greu de suportat este gravida, a nascut recent sau alapteaza, angajatorul are obligatia sa o transfere la un alt loc de munca, cu mentinerea salariului de baza brut lunar, pe baza solicitarii scrise a salariatei;
* angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale, in limita a maximum 16 ore pe luna, in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale;
* salariata gravida care nu poate indeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului, are dreptul la reducere cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale.
 Obligatiile salariatelor sunt urmatorele:
* sa se prezinte la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea; 
* sa informeze in scris angajatorul despre starea lor; 
* pentru obtinerea certificatului medical care ii da dreptul la concediu de risc maternal, salariata trebuie sa se prezinte la consultatiile prenatale si postnatale, conform normelor Ministerului Sanatatii; 
* pentru protectia sanatatii lor si a copilului lor, dupa nastere, salariatele au obligatia de a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal.

In conditiile in care angajatorul nu poate, in mod obiectiv, sa modifice conditiile si orarul de munca sau sa o repartizeze la un alt loc de munca, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal dupa cum urmeaza:
* inainte de data solicitarii concediului de maternitate
* dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele care au nascut recent sau care alapteaza, in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani.
Concediul de risc maternal se poate acorda, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. Concediul de risc maternal se poate acorda in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile. Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizatia de risc maternal, care se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Angajatorii sunt obligati sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la implinirea varstei de 1 an a copilului.
La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de munca cu doua ore zilnic. Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alaptare, se includ in timpul de munca si nu diminueaza veniturile salariale.

Salariatele ale caror raporturi de munca au incetat din motive pe care le considera ca fiind legate de starea lor, au dreptul sa conteste decizia angajatorului la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia. Actiunea in justitie a salariatei este scutita de taxa de timbru si de timbru judiciar.

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale corespunzatoare pentru alte situatii de incalcare a drepturilor salariatelor se fac de catre:
* inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca pe a caror raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul angajatorului si de catre personalul imputernicit al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici; 
* personalul imputernicit din casele judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
* personalul imputernicit din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, conform legislatiei sanitare in vigoare.

Sursa: Romania

Comentarii

Adauga comentariu

Va rugam nu scrieti date de contact in campul "Text". Folositi campurile de "Email" si "Telefon".
Cod vizual

Alte stiri

Utile: Afla tot ce stie Facebook despre tine: cum descarci istoricul si vezi tot ce ai publicat; 8 alimente bune pe care eviti sa le mananci; De ce nu este bine sa tai un tort rotund in triunghiuri

Afla tot ce stie Facebook despre tine: cum descarci istoricul si vezi tot ce ai publicat Daca esti unul dintre oamenii ingrijorati de posibilitatea ca Facebook stie prea multe...Citeste articolul

Intarzieri ale trenurilor catre Constanta, Craiova, Galati sau Ploiesti. Mai multe garnituri catre Constanta au fost anulate

Mai multe trenuri de la Bucuresti Nord catre Constanta, Craiova, Galati, Ploiesti si retur au acumulat intarzieri de pana la 145 de minute, iar CFR anunta ca, in conditiile in...Citeste articolul

Stiri pe Categorii

In strainatate